ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
ResQ ACT logo - a flower with slogan on it in a red background

ResQ ACT

Verden endrer seg i økende tempo og med ResQ verdiene - kompetent, fleksibel og inkluderende som grunnlag, vil det nye initiativet ResQ ACT endre og utvikle ResQ som selskap. ResQ tar allerede mange ansvarsfulle valg, og har nå tatt en beslutning om å integrere 3 av FN's bærekraftsmål for å ta enda mer ansvarlige i valg.
Dette initiativet er ResQ sitt bidrag til å løse noen av de store utfordringene verden står overfor i arbeidet med bærekraftsmålene. Med høye ambisjoner trenger hver enkelt av oss all den hjelpen vi kan få til å handle på våre løfter om å arbeide for effektive og lønnsomme miljøforbedringer og ta samfunnsansvar.

ResQ ACT vil hjelpe oss med å huske på at vi ønsker ansvarlige endringer. Vi oppfordrer ikke bare våre ansatte men også våre kunder til å reflektere over hvilke endringer som er nødvendige, og ta samfunnsansvar.
sdg-poster

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FN i 2015 som en universell felles arbeidsplan med fokus på å stoppe fattigdom, bekjempe ulikhet, beskytte planeten og sikre at alle mennesker innen 2030 nyter fred og velstand. Bærekraftsmålene er et nyttig «kompass» for næringslivet. De ambisiøse målene skal bidra til en mer bærekraftig kurs for kloden og næringslivet er innstilt på å medvirke.

Vi i ResQ erkjenner også at det er viktig for oss som selskap å knytte vår aktivitet og vår strategi til bærekraftsmålene slik at vår utvikling balanserer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i en tid preget av endringer. Det er på tide å ta ansvar og bidra til å løse utfordringene på både regionalt og lokalt nivå.

Verden vi lever i er preget av ulikheter og gapet mellom de som har, og de som ikke har fortsetter å øke til tross for store teknologiske fremskritt. For å sikre handling vi har valgt ut tre av FNs bærekraftsmålene som en start. 

Delmål 5.5


Sikre kvinner like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas. 


Delmål 13.3


Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette. 


Delmål 8.2 og 8.8


Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon. Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

Tiltak gjennom ResQ ACT

ceo%20commitment

Lederløftet

ResQ har signert ”Lederløftet” som tar sikte på å samle fremoverlente ledere og beslutningstakere fra bedrifter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen. Det er viktig å ta et standpunkt. Ved å ytre dette vi holder oss selv ansvarlige.

Dette er et første steget ResQ tar til å handle fra den nye bærekraftspolicy. Vi tar handling foran ord - dette er kun en an flere handlinger vi i ResQ skal gjennomføre. 

Løftet er det første nettverket for ledere som har tatt stilling til å prioritere og sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå. Dette initiativet tar sikte på å bringe disse lederne sammen for å dele erfaringer og kunnskap som vil gi organisasjoner bedre evner å tiltrekke de beste talentene og skape inkluderende organisasjoner.

Vi oppfordrer andre bedrifter til å signere CEO Commitment og bli med å prioritere, og sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå.
 

Dale Oen Experience

The Dale Oen Experience er opprettet og stiftet i 2012 i Alexander Dale Oens minne. Organisasjon retter sitt arbeid mot barn i skolealder og er et ettårig skoleprogram for elever som ikke finner veien i et ordinært skoleprogram.

Målet er å gi unge en mestringsfølelse og en lykkerus gjennom aktivitet som er en nøkkel for at en skal kunne bli den en har lyst å være. 

Vi støtter Dale Oen Experience og kommer til å ha flere pågående prosjekter med dem. Vi tror på dette prosjektet, og vi føler det er viktig for innovasjon at vi har en diversifisering i gruppen mennesker vi jobber med.
Uten%20navn-2