ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
fourthtry-top-mask-white-2022

Etiske retningslinjer

1 Formål, målgruppe og hjemmel

Formålet med dette dokumentet er å fastsette kravene til forretningspraksis og personlig atferd i ResQ. Målgruppen er alle som arbeider for ResQ, herunder medlemmer i styret i ResQ, ResQ’s datterselskaper samt samarbeidspartnere og leverandører. ResQ skal forvalte sin virksomhet på en slik måte at leverandører, partnere og kunder kan ha tillit til konsernet.
 

2 Etiske retningslinjer for atferd

2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd beskriver ResQ’s forpliktelser og krav i forbindelse med etiske problemstillinger knyttet til forretningspraksis og personlig atferd. Etiske retningslinjer for atferd gjelder for organisasjonen og hver enkelt ansatt, for styremedlemmer, innleid personale, konsulenter, mellomledd, og andre som handler på vegne av ResQ, heretter omtalt som “medarbeideren”.

2.2 ResQ’s forpliktelser

I sin virksomhet vil ResQ rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, å handle på en etisk, miljøvennlig, og sosialt ansvarlig måte. Respekt for menneskerettigheter er en vesentlig del av ResQ verdigrunnlag.

2.3 Presentasjon av etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd beskriver ResQ’s etiske standarder og krav. Intensjonen er å være så tydelig og direkte som mulig når det gjelder vanskelige saker som medarbeideren kan bli stilt overfor i sitt arbeid i ResQ.
 
En ResQ medarbeider skal:
 

  • Påse at ens handlinger er innenfor loven og godt innenfor ResQ’s egne etiske krav. Hvis man opererer i en gråsone, øker risikoen for at noe kan gå galt.
  • Være åpen når det gjelder etiske spørsmål. Hvis en medarbeider er i tvil, bør vedkommende ta dette opp med kollegaer eller ta opp spørsmålet med sin overordnede.
  • Bruke nok tid på vanskelige beslutninger. Feil beslutninger blir ofte tatt når man ikke har tenkt ordentlig igjennom tingene, og den enkelte tillater seg selv å bli presset til å ta en lite veloverveid beslutning.

ResQ skal være kjent for sine høye etiske standarder. Brudd på lover og etiske krav er derfor en trussel mot Bedriftens konkurransedyktighet og omdømme.
 

3 Bedriftens Samfunnsansvar (CSR)

ResQ’s samfunnsansvar kan defineres som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn, utover å overholde eksisterende lover og regler. ResQ har ett mål om å sikre bærekraftig utvikling i de lokal samfunn vi operer i.  Lokalsamfunnet skal være en garanti for bærekraftig vekst for ResQ. Den internasjonale standarden NS-ISO 26000 «Veiledning om samfunnsansvar» oppsummerer beste praksis innenfor det samfunnsansvar som ResQ ønsker å strekke seg etter. Bærekraftig drift handler om å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kunden uten å belaste miljøet, men i tillegg å opptre på en samfunnsansvarlig måte. Lønnsomhet står sentralt i det økonomiske ansvaret som danner fundamentet for samfunnsansvar. ResQ legger til grunn for virksomheten vår å ta gode strategiske beslutninger, minimere kostnadene og fokusere på langsiktige prestasjoner. ResQ har også et etisk ansvar å ta hensyn til i sine aktiviteter og forretninger. Det etiske ansvaret utfyller og reflekterer hva de ulike interessentene forventer av bedriftens daglige drift og praksis. For ResQ betyr det å gjøre det som er moralsk riktig og unngå unødig skade på og konsekvenser for lokalsamfunnet.

bilde2


4 Regler for forretningspraksis

ResQ’s evne til å skape verdier er avhengig av at det legges høye etiske standarder til grunn for tillitsbaserte og bindende relasjoner til samfunnet og selskapets eiere, ansatte, partnere, kunder og leverandører. ResQ vil opprettholde en åpen dialog om etiske spørsmål, både internt og eksternt.

4.1 Korrekt informasjon, regnskap og rapportering

ResQ’s forretningsinformasjon vil bli kommunisert presist og utførlig, både internt og eksternt. All regnskapsinformasjon må være korrekt, registrert og gjengitt i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante regnskapsstandarder. Det forventes at ansatte, og særlig ledere utviser den største forsiktighet i utarbeidelsen av dette materialet. Enhver forsettlig handling som fører til en feilaktig fremstilling i regnskapsmaterialet, vil bli behandlet som bedrageri.

4.2 Rettferdig konkurranse

ResQ skal konkurrere på en hederlig og etisk forsvarlig måte innenfor rammeverket og konkurranseregler som gjelder i markedene der virksomheten opererer. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører.

4.3 Bekjempelse av korrupsjon

Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. ResQ er imot alle former for korrupsjon, og vil arbeide aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i virksomhetens forretningsaktiviteter.
 
Bestikkelser forekommer når det blir gjort forsøk på å påvirke noen i utførelsen av deres plikter, ved å gi dem en urettmessig fordel. Utilbørlig påvirkningshandel forekommer når det gis en urettmessig fordel til noen for å påvirke utførelsen av tredjeparts plikter. En slik urettmessig fordel kan forekomme i flere former, for eksempel kontanter, gjenstander, kreditter, rabatter, reiser, innkvartering eller tjenester. Forbudet mot bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel gjelder både for parten som gir eller tilbyr en urettmessig fordel, og for parten som ber om, mottar eller aksepterer en slik fordel. Det er tilstrekkelig at en forespørsel eller et tilbud om en urettmessig fordel blir fremsatt for at handlingen skal være ulovlig. Det er ikke en forutsetning at den urettmessige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Forbudet mot bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel gjelder både for offentlig og privat sektor.
 
Tilretteleggingsbetalinger er betalinger som skal påskynde eller sikre levering av produkter eller tjenester som man har rettmessig krav  på. ResQ er imot bruk av denne typen betalinger, selv i tilfeller der det kan være lovlig, og vil arbeide aktivt for å hindre slike betalinger. Se også del 4.3 Korrupsjon. ResQ kan holdes ansvarlig for bestikkelser eller andre korrupsjonshandlinger begått av tredjeparter som har inngått kontrakt med ResQ, eller i andre tilfeller der ResQ kan dra fordeler av bestikkelser eller Korrupsjons handlinger begått av tredjeparter. ResQ vil i alle kontraktsmessige forhold forplikte underleverandører til å slutte seg til de samme reglene og prosedyrene som gjelder for ResQ i forhold til bestikkelser og korrupsjon.

4.4 Offentlige tjenestemenn

ResQ skal ikke godkjenne gaver eller betaling eller tilby noe av verdi til offentlige tjenestemenn, unntatt i tilfeller som er uttrykkelig angitt i dette dokumentet. ResQ kan, i den utstrekning det er rimelig, dekke utgifter for offentlige tjenestemenn for (i) salgsfremmende tiltak, demonstrasjoner eller forklaringer av produkter og tjenester, eller (ii) inngåelse eller gjennomføring av kontrakter med en regjering eller et annet myndighetsorgan.
 
Slike utgifter kan omfatte rimelige kostnader for reiser til ResQ’s eiendom, overnatting eller kostnader i forbindelse med opplæring når det foreligger et legitimt formål i forbindelse med ResQ’s relasjon til de aktuelle myndigheter. Det må innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra CEO for alle kostnader som pådras i forbindelse med salgsfremmende tiltak, kontrakter eller opplæring, til fordel for offentlige tjenestemenn. Det kan ikke gis tillatelse til å dekke utgifter for offentlige tjenestemenn hvis det medfører brudd på gjeldende lover om korrupsjon eller regelverket til den offentlige tjenestemannens arbeidsgiver, eller hvis offentligheten kan oppfatte dette som en bestikkelse eller urettmessig betaling.

4.5 Bruk av mellomledd

Mellomledd omfatter agenter, konsulenter og andre som fungerer som bindeledd mellom ResQ og en tredjepart i selskapets forretningsaktiviteter. Før det leies inn mellomledd må det kontrollere at mellomleddets omdømme, bakgrunn og kompetanse er passende og tilfredsstillende, se del 5.3, Obligatorisk “due diligence”-gjennomgang av integritet. ResQ forventer at mellomledd handler i samsvar med selskapets etiske krav, og denne betingelsen må inkluderes i mellomleddets kontrakt med ResQ. Avtaler med mellomledd må være skriftlige og beskrive det faktiske forholdet mellom partene. Den avtalte godtgjørelsen må stå i forhold til tjenesten som leveres. Betalinger må være tilfredsstillende dokumentert, og må føres inn i regnskapet i samsvar med alminnelige anerkjente regnskapsprinsipper. Mellomleddets utførelse i forhold til ResQ’s etiske krav må overvåkes regelmessig, og tiltak må iverksettes hvis utførelsen ikke er god nok.

4.6 Bruk av lobbyister

En lobbyist er en spesiell type mellomledd som brukes til å påvirke beslutninger, både i offentlig og privat sektor. Bruk av lobbyister er bare tillatt hvis denne personen meddeler til personen eller etaten som ResQ ønsker å påvirke, at han/hun representerer ResQ. Det er derfor et absolutt krav at alle kontrakter med lobbyister pålegger lobbyisten en forpliktelse til å meddele denne informasjonen. Prinsippene for bruk av mellomledd i del 3.5 Bruk av mellomledd, gjelder også for lobbyister.

4.7 Innsideinformasjon

Innsideinformasjon er informasjon som kan påvirke prisen på verdipapirer, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Ingen i ResQ kan bruke, eller bidra til at andre bruker innsideinformasjon om ResQ eller selskaper som ResQ har et samarbeid med eller utfører et oppdrag for, for å tegne seg for eller handle med verdipapirer. Dette både privat eller ved å bidra til informasjon til andre tegner som tegner seg for eller handler med verdipapirer.

4.8 Politisk aktivitet

ResQ støtter ikke individuelle politiske partier eller individuelle politikere. ResQ kan delta i den offentlige debatten når dette er i virksomhetens interesse. Medarbeidere står fritt til å delta i demokratisk politisk aktivitet, men dette må skje uten referanse til eller forbindelse med vedkommendes forhold til ResQ.

4.9 Likeverd og mangfold

ResQ skal vise respekt for alle individer, og arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold. ResQ aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte eller andre som er involvert i ResQ’s aktiviteter. Det kan imidlertid være lovlig og forsvarlig å benytte positiv diskriminering for å oppnå likeverd og mangfold. Diskriminering omfatter all urettferdig behandling, utestenging eller preferanse på grunnlag av rase, kjønn, alder, handikap, seksuell legning, religion, politisk standpunkt, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller lignende forhold, som fører til at man setter til side eller går på akkord med likeverdsprinsippet.

4.10 Regler for personlig atferd

ResQ krever høye etiske standarder av alle som handler på vegne av selskapet. Medarbeiderne må rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og utføre sine plikter i samsvar med kravene og standardene som gjelder i ResQ. De skal ikke bidra til at det begås lovbrudd av forretnings-forbindelser. ResQ forventer at medarbeiderne skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid eller gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Medarbeiderne må avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på kollegaer, arbeidsmiljøet eller ResQ. Dette omfatter enhver form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kollegaer eller forretnings-forbindelser kan oppfatte som truende eller nedverdigende. Medarbeidere må ikke oppføre seg på en måte som kan krenke lokale skikker eller lokal kultur.
 

4.11 Beskyttelse av ResQ’s eiendom og ressurser

Bruk av ResQ’s tid, materialer, kapital eller utstyr til formål som ikke er direkte relatert til ResQ’s virksomhet, er forbudt uten godkjenning fra overordnet i ResQ. Det samme gjelder hvis man fjerner eller låner ResQ -eiendeler uten tillatelse. For privat bruk av IT-utstyr, se del 4.7. Medarbeideren må beskytte ResQ’s eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk.

4.12 Konfidensialitet

ResQ setter krav til at uautoriserte personer ikke skal få tilgang til informasjon som kan skade virksomheten og omdømmet til ResQ, ResQ sine leverandører, ResQ sine samarbeidsparter og ResQ sine kunder. Denne plikten skal også beskytte den enkeltes personvern og integritet. Det må derfor overveies nøye hvordan, hvor og med hvem man diskuterer informasjon som er ervervet i arbeid for eller gjennom leveranser til ResQ, for å sikre at personer uten autorisasjon ikke får tilgang til slik informasjon.
 
Egne ansatte, leverandører til ResQ og innleid personell må rette seg etter kravet til konfidensiell behandling av all slik informasjon, unntatt når det er gitt tillatelse til å videreformidle informasjonen, eller når loven krever slik videreformidling. Dette gjelder også for sensitiv informasjon vedrørende sikkerhet, medarbeidere, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold, og for informasjon som er beskyttet ved lov. Konfidensialitetsplikten fortsetter å gjelde etter at arbeidsforholdet er avsluttet, eller etter at et oppdrag er fullført. Egne ansatte forplikter seg til konfidensialitet i ansettelsesavtaler. 
 
Informasjon utover generell arbeidserfaring og kunnskap om virksomheter, som personell får innsyn i forbindelse med utførelsen av arbeid i ResQ's regi eller leveranser til ResQ skal anses som konfidensiell og behandles deretter.

4.13 Korrupsjon

Forbudet mot korrupsjon som er beskrevet i del 3.3, gjelder for medarbeidere som opptrer på vegne av ResQ. Ved brudd på denne bestemmelsen kan selskapet bli ilagt bøter, og medarbeidere kan bli ilagt bøter og/eller fengselsstraff. Forbudet omfatter også tilretteleggingsbetalinger. Hvis en person tror at deres eget eller andres liv eller helse kan være i fare, vil det ikke være et brudd på dette forbudet å betale. Utbetalingene må beskrives korrekt i regnskapet, og rapporteres til CEO i ResQ.

4.14 Gaver, gjestfrihet og utgifter

Medarbeidere må ikke, direkte eller indirekte, ta imot gaver, med unntak av reklame-artikler av minimal verdi, som vanligvis har en bedriftslogo. Man kan ta imot andre gaver i situasjoner der det ville vekke klart anstøt å avslå. I slike tilfeller skal gaven umiddelbart overleveres til ResQ, og den vil bli sett på som ResQ’s eiendom. Medarbeidere kan ta i mot gjestfrihet i form av sosiale sammenkomster, måltider eller underholdning hvis det er tydelig relatert til forretninger. Kostnaden ved slik gjestfrihet må holdes innenfor rimelighetens grenser. Reiser, overnatting og andre utgifter for ansatte i forbindelse med denne typen gjestfrihet, skal alltid betales av ResQ. Prinsippene over gjelder også motsatt vei, det vil si at medarbeidere som opptrer på vegne av ResQ, i sitt samkvem med kunder, leverandører og andre parter, ikke kan tilby eller samtykke i å betale for gaver, gjestfrihet eller andre utgifter som vil medføre brudd på disse prinsippene. Vær særlig oppmerksom på dette i samkvem med offentlige tjenestemenn.
 
Ledelsen ved virksomheten kan, ved spesielle anledninger når skikk og bruk krever det og det ikke kan oppfattes som utilbørlig, godkjenne tilbud om, eller mottak av, en gave av høyere verdi enn det som er angitt over, på vegne av ResQ. Alle saker som gjelder aksept eller tilbud av gaver, gjestfrihet og lignende fordeler, må diskuteres og avtales med en overordnet. Sporadisk fremmøte på lokale sportsarrangementer eller sosiale sammenkomster krever ingen slik avtale, men overordnede bør informeres for å sikre åpenhet om dette fremmøtet.

4.15 Interessekonflikt

Medarbeideren må oppføre seg upartisk i all forretningsvirksomhet, og ikke gi andre selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner urettmessige fordeler. Medarbeideren må ikke bli involvert i relasjoner som kan føre til en faktisk eller oppfattet konflikt med ResQ interesser, eller som på noen måte kan ha en negativ effekt på vedkommendes handlingsfrihet eller dømmekraft. Ingen må arbeide med eller behandle saker der de selv, deres ektefelle, partner, nære slektninger eller andre personer som de har nære relasjoner til, har direkte eller indirekte økonomiske interesser. Medarbeideren skal heller ikke arbeide med eller behandle saker der det finnes andre forhold som kan undergrave tilliten til den ansattes egen upartiskhet eller til integriteten i arbeidet som blir gjort. Medarbeideren må ikke bruke virksomhetens eiendeler eller informasjon som vedkommende har skaffet seg gjennom sin posisjon eller stilling i ResQ, til egen vinning eller med det formål å konkurrere med selskapet. En eventuell mistanke om interessekonflikt skal rapporteres til en overordnet.

4.16 Styreverv, ansettelser eller andre oppgaver

Alle styreverv, ansettelser eller andre oppgaver som innehas eller utføres av ResQ-ansatte i andre bedrifter må godkjennes av overordnet i ResQ. Hvis det skulle oppstå en interessekonflikt, eller hvis den ansattes evne til å utføre sine plikter eller oppfylle sine forpliktelser til ResQ blir kompromittert, vil ingen slik godkjenning bli gitt, eller den vil bli trukket tilbake.

4.17 Informasjon og IT-systemer

Medarbeiderens bruk av informasjon, IT-systemer og særlig Internett-tjenester, må styres av virksomhetens behov og ikke av personlige interesser. Informasjon som er produsert og lagret på ResQ’s IT-systemer, anses som selskapets eiendom. ResQ forbeholder seg derfor retten til tilgang til all informasjon av denne art, der dette ikke er begrenset av lov eller andre avtaler.
 
Medarbeideren har ansvar for å ta vare på elektroniske filer og arkiver på en ordentlig måte. Privat bruk er bare tillatt for behandling av ordinær informasjon i begrenset utstrekning. Informasjon som kan anses som ulovlig, støtende eller upassende må under ingen omstendigheter behandles, lastes ned, lagres eller spres. All nedlasting, lagring eller spredning som medfører brudd på opphavsrettslige lover eller bestemmelser, er forbudt. All bruk av programvare som medfører brudd på opphavsrettslige lover eller bestemmelser, er forbudt.

4.18 Kjøp av seksuelle tjenester

ResQ er imot kjøp av seksuelle tjenester. Kjøp av seksuelle tjenester kan opprettholde menneske-handel. Menneskehandel er ulovlig, og et brudd på menneskerettighetene. Den enkelte må avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er ute på oppdrag og forretningsreiser for ResQ.

4.19 Rusmidler

ResQ er en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal medarbeidere ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for ResQ. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskineri, kjøring eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruken av alkohol. Ingen skal bruke, og heller ikke oppmuntre andre til å bruke, rusmidler på en måte som kan sette brukeren, ResQ, eller eventuelle forretningsforbindelser, i et uheldig lys.

4.20 Barnearbeid
Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid. 

5 Gjennomføring og oppfølging

5.1 Personlig ansvar

Medarbeideren må forsikre seg om at han/hun kjenner til og utfører sine plikter i samsvar med kravene som er angitt i dette dokumentet, og gjeldende lover og forskrifter.

5.2 Lederansvar

Ledere må kontrollere at aktiviteter innenfor deres ansvarsområde utføres i henhold til kravene som er angitt i dette dokumentet. Ledere har ansvar for å videreformidle kravene og gi råd når det gjelder tolkningen og anvendelsen av regelverket.

5.3 “Due diligence”-gjennomgang av integritet

ResQ skal gjennomføre en ”due diligence” vurdering av alle potensielle forretningsforbindelser, inkludert partnere, kunder, leverandører, agenter, mellomledd, lobbyister og konsulenter, i tillegg til parter i fusjons-, oppkjøps- og avhendingstransaksjoner. Lokale datterselskaper av internasjonale selskaper skal i utgangspunktet behandles som separate enheter i forbindelse med “due diligence”-gjennomgang av integritet.

5.4 Håndtering av tvilstilfeller og brudd på regelverket

Hvis medarbeideren kommer over forhold som innebærer etiske tvilstilfeller eller brudd på ResQs etiske krav, må disse forholdene rapporteres umiddelbart. Medarbeideren kan rapportere forholdene gjennom de vanlige kanalene; til sin overordnede, eller til den overordnedes overordnede eller til den interne enheten som er forpliktet til å følge opp slike saker. En leder som mottar en slik henvendelse, må konsultere sin egen overordnede i tvilstilfeller. Dersom medarbeideren av hvilken som helst grunn ikke er komfortabel med å bruke vanlige kanaler, kan problemet rapporteres til CEO i ResQ. Medarbeideren kan forbli anonym, hvis vedkommende ønsker det. ResQ kommer ikke til å iverksette sanksjoner i noen form mot medarbeidere som, på en ansvarlig måte, informerer ansvarshavende personer, interne enheter eller relevante myndigheter om mulige brudd på ResQ etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre klanderverdige omstendigheter i ResQ s virksomhet.

5.5 Konsekvenser av overtredelser

Brudd på selskapets etiske reglement eller relevante lovbestemmelser kan medføre disiplinærtiltak eller oppsigelse med/uten øyeblikkelig virkning, og kan bli rapportert til relevante myndigheter. For å sikre en koordinert kontakt med eksterne parter, skal generelle spørsmål om etikk i ResQ eller deres ansatte, så vel som alle forespørsler fra media, rettes direkte til CEO i ResQ. Dette gjelder også for juridiske forespørsler, eller andre spørsmål som er av en art at den angår hele ResQ sin virksomhet.
 
Personvern
Åpenhetsloven
Personvern
Åpenhetsloven