ResQ - Maersk Training
ResQ%20Logo%20farge%20f05046%20liten-01-01
VIP
Min Side
Min Side
Intra
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service. 
ResQ er nå Maersk Training - samme bestillingsprosess. Samme gode service.
RESQ-Tananger%20(413%20of%20780)

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhet er definert som beskyttelse mot uhell. De fleste uhell blir forårsaket av menneskelige faktorer, som for eksempel holdninger, kommunikasjonssvikt, prosedyrebrudd og prioriteringer. Det er derfor HMS er en viktig del av alle våre kurs, da dette gir en god basisforståelse for hvordan man kan unngå uønskede hendelser og redusere risiko i arbeidshverdagen vår.
Helse, miljø og sikkerhet er hjemlet i blant annet Arbeidsmiljøloven, hvor det settes krav til både kompetanse, utstyr og organisasjon for å skape en trygg og god arbeidsplass. ResQ ble opprinnelig startet som resultat av store skipsulykker i 1969 og i sin tid het Havarivernhøyskolen. Hendelser i både i skipsfarten og oljeindustrien i løpet av de neste tiårene førte til strengere krav om sikkerhetsopplæring for sjøfolk og offshore arbeidere. Helt fra starten av har ResQ vært en del av kompetanseutviklingen innen sikkerhet på sjø og norsk sokkel. I dag er ResQ en komplett leverandør av sikkerhetsopplæring for offshore industri, maritim industri og landbasert industri.

Fagområder

Førstehjelp

Enkle førstehjelpstiltak kan være livreddende og alle bør kunne gjenkjenne tegn på alvorlig sykdom eller skade for å kunne bidra med hjelpetiltak. Spesielt er det viktig at førstehjelperen kan gjøre livreddende tiltak på stedet før transport til sykehus.

ResQ tilbyr Førstehjelpskurs som er rettet mot førstehjelpere i oljeindustrien med fokus på de vanligst årsakene til personskader om bord på en installasjon. Grunnleggende førstehjelpskunnskap er en del av de fleste kurs. Kurs i Medisinsk førstehjelp og Medisinsk behandling tilbys som mer omfattende førstehjelpskurs rettet mot for eksempel offiserer på skip hvor tilgangen til medisinsk hjelp kan være begrenset.
RESQ-Tananger%20(502%20of%20780)

Beredskapsledelse

En hendelse som oppstår kan være kaotisk og uoversiktlig. Hva har skjedd, hvem er involvert, hva er ulykkespotensialet, er noen av spørsmålene som må håndteres. Alarmen går og beredskapsorganisasjonen mønstrer i henhold til beredskapsplanen. I beredskapsrommet må informasjon håndteres samtidig som det må sendes ut viktige aksjoner for å jobbe mot det som ser ut som et «worst case scenario».

​En god og realistisk trening er viktig for å kunne håndtere ulike situasjoner. Forståelse og bruken av stabsverktøy og proaktiv metodikk er viktig. For å kunne ta gode avgjørelser og iverksette riktige aksjoner må en kunne samarbeide i teamet som er sammensatt av viktige nøkkelroller fra organisasjonen. Et kurs innen beredskapsledelse gir deltakere et utgangspunkt for å forstå sine roller i beredskapsorganisasjonen og for utøvelsen av ledelse i en hendelse.

Brannledelse

Brann som ukontrollert forbrenning sprer seg raskt. I løpet av kort tid kan brann antenne brennbare gjenstander i nærheten og bli livstruende. Den største faren under brann er flammer, varme og giftig gass og røyk som avgis under forbrenning. Kritisk oksygenmangel og til og med eksplosjon kan oppstå under visse forhold.

Brannledelse inngår som en egen modul i STCW videregående kurs rettet mot dekks- og maskinoffiserer. Med teoretisk opplæring samt praktisk øvelse får deltakere kunnskap om brannslokking og brannslokkingsoperasjoner, de lærer hvordan brannutstyr håndteres samt hvordan hendelsene undersøkes og rapporteres.

 
Screenshot%202021-10-13%20085832

HLO

Helicopter Landing Officer eller HLO er en del av mannskap på helikopterdekk på en offshore-innretning og er ansvarlig for en trygg landing av innkommende helikoptre. HLO opptrer som helikopterpilotens øynene på bakken og spiller en viktig rolle i flere operasjoner av helikopterdekket som håndtering av reisende personell og bagasje/last.

ResQ tilbyr HLO fagkurs for personell som skal ut i en aktiv rolle på helidekk. Kurset fokuserer på kommunikasjon med helikopter, forståelse av vær og værrapporteringer, system for drivstoff og samhandling med resten av beredskapsorganisasjonen om bord.

HMS

Rapportering av potensielle farer er en viktig del av HMS arbeidet. Gjennom erfaringsoverføring, kunnskap om observasjonsteknikker og forståelse for årsakene til hendelser kan en bli bedre rustet til å oppfatte faremomenter i arbeidshverdagen før uønskede hendelser skjer. Flere av tilbudte kurs inneholder en HMS del med en gjennomgang av de relevante bransjekrav- og regler som gir innsikt til ansvar og plikter i forhold til HMS regelverket. Beskrivelse og forklaring på forskjellige HMS-verktøy kan hjelpe med å ivareta helsen, miljøet og sikkerheten til både en selv og andre.

Redningsfarkost

Redningsfarkost er farkost som kan holde nødstedte personer i live fra det tidspunktet skipet forlates. For å sørge for sikkerhet og komfort på sjø er det viktig å ha kunnskap om forskjellige redningsfarkoster som kan være på et skip samt bruk av utstyr om bord. Kjennskap til livbåt og flåteutstyr samt når og hvordan det brukes er viktig. Redningsfarkost er hovedsaklig en del av et STCW kurs, men kan også tas som et enkeltstående kurs.

Sjøredning

Sjøredning og overlevelse til sjøs har vært en kjent problemstilling helt siden menneskene tok til sjøs i båter. En nødsituasjon kan oppstå når en finner seg selv nedsenket i vann eller ombord på en eller annen type livredningsfartøy som en livbåt eller redningsflåte.
 
Skal en overleve til sjøs en må en tilegne seg ferdighetene og kunnskapen som er nødvendig for å reagere i en livsfarlig situasjon. Først og fremst en må en ha robust kunnskap om sjømannskap og fartøyet. En skal også kunne lese værmelding og ha kunnskap- om alarmsignal og mye mer. I vente på å bli reddet må en gjennom flere utfordringer, å kunne den grunnleggende kunnskap om overlevelse i sjø kan derfor være livreddende.
RESQ-Tananger%20(199%20of%20780)